De doelstellingen van Life MICA

Life MICA is een internationale samenwerking met als doel de muskus- en beverratten terug te brengen tot een beheersbare populatie. Dat voorkomt schade aan dijken, biodiversiteit en gewassen.

Wat willen we bereiken met het Life MICA project?

Op 1 januari 2015 werd een nieuwe EC-verordening van kracht: nr. 1143/2014. Deze verordening is gericht op het voorkomen en beheersen van schade aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten door invasieve exoten. Centraal in deze verordening staat de opgestelde lijst met invasieve exoten: de ‘Unielijst’.

Invasieve exoot

Een invasieve exoot is gedefinieerd als ‘een uitheemse soort waarvan is vastgesteld dat de introductie of verspreiding ervan een bedreiging is of nadelige gevolgen heeft voor de biodiversiteit en aanverwante ecosysteemdiensten’. Voor deze soorten gelden een aantal verplichtingen en verboden, zoals:

  1. de plicht tot het opzetten van een effectief surveillancesysteem;
  2. de plicht tot het uitvoeren van effectieve eliminatiemaatregelen, en als dat niet kan: effectieve beheersmaatregelen;
  3. een verbod op import, handel, uitzetten in de natuur en in bezit hebben.

De verordening is bindend en geldt voor elke lidstaat van de EU. Sinds 2016 staat de beverrat op de Unielijst. In 2017 is daar de muskusrat bijgekomen.

Risico’s

Invasieve uitheemse soorten zoals de beverrat en de muskusrat vormen een grote bedreiging voor de biodiversiteit. Ze kosten de samenleving jaarlijks miljoenen euro’s. De dieren voeden zich met wortels van biezen en riet, en graven in dijken. Daardoor ontstaat ernstige schade aan het milieu. Ook bedreigde diersoorten lijden hieronder. Maar er zijn ook veiligheidsrisico’s voor de mens in de laag gelegen gebieden omdat dijken aangetast worden.

Beheersbare populatie

Met het Life MICA-project willen de partners uit België, Duitsland en Nederland de muskus- en beverrattenpopulatie terugbrengen tot een beheersbare populatie. Hierdoor kunnen ecosystemen herstellen, behouden dijken hun stevigheid en blijft de waterveiligheid gewaarborgd. Ook is er dan geen schade meer aan gewassen.

Pilot- en demonstratieproject

De doelstelling van het project is om pilot- en demonstratieprojecten uit te voeren. Daarin worden een aantal ‘best practices’ uitgewerkt en een aantal nieuwe technieken ontwikkeld om de bestrijding van muskus- en beverratten efficiënter te maken.

Bij de uitvoering van het project zijn organisaties uit België, Duitsland en Nederland betrokken. Het project bevordert hiermee ook de internationale samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van muskusrat- en beverratbestrijding.