Disclaimer

Privacyverklaring Unie van Waterschappen voor de website uvw.nl.

Unie van Waterschappen, gevestigd aan Koningskade 40, 2596AA Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via de website https://www.uvw.nl zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De Unie van Waterschappen respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

CONTACTGEGEVENS

Koningskade 40
2596AA Den Haag
+31 70 3519751
info@uvw.nl

PRIVACY OFFICER

Hoewel de Unie van Waterschappen geen functionaris gegevensbescherming in dienst heeft, is er een Privacy Officer werkzaam voor de Unie van Waterschappen. De Privacy Officer vervult een vergelijkbare rol als de functionaris gegevensbescherming, maar bekleedt niet de formele rol van een functionaris gegevensbescherming zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De Privacy Officer controleert of de Unie van Waterschappen zich houdt aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de Privacy Officer de Unie van Waterschappen over het verwerken van persoonsgegevens. Heeft u vragen over (het gebruik van) de persoonsgegevens die de Unie van Waterschappen van u heeft, dan kunt u contact opnemen met de Privacy Officer door een mail te sturen naar privacy@uvw.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

– Naam en e-mailadres (als u zich aanmeldt voor één van onze nieuwsbrieven)

De Unie van Waterschappen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@uvw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

HOE WIJ GOOGLE ANALYTICS GEBRUIKEN

Unie van Waterschappen analyseert met Google Analytics het bezoekersgedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. Met Google is een verwerkersovereenkomst gesloten. Er worden geen gegevens gedeeld met Google. Er wordt geen profilering toegepast. Alle gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords. User ID’s staan uitgeschakeld. De verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een specifieke persoon, computer of adres.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Unie van Waterschappen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

E-mailadres > Bewaartermijn: tot opzegging van uw kant > Reden: om u op uw eigen verzoek de dagelijkse of maandelijkse nieuwsbrief te sturen.

Wij gebruiken Mailchimp voor het opmaken en verzenden van de nieuwsbrieven en het verwerken van de aanmeldingen. Met Mailchimp is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. De abonneebestanden van de nieuwsbrieven worden niet aan derden verstrekt.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

De Unie van Waterschappen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Unie van Waterschappen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Unie van Waterschappen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Unie van Waterschappen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@uvw.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

Unie van Waterschappen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

> Website Autoriteit Persoonsgegevens

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Unie van Waterschappen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze applicaties en systemen zijn beveiligd conform de eisen van de huidige wet- en regelgeving. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@uvw.nl.

AANPASSEN PRIVACYSTATEMENT

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.