Wat is Life?

Life staat voor L’instrument financier pour l’environnement. Het is het financieringsinstrument van de Europese Unie voor ondersteuning van projecten op het gebied van milieu- en natuurbehoud en klimaatactie. Life valt onder het directoraat-generaal Environment & Climate van de Europese Commissie. Afhankelijk van het soort project financiert de EU 55 tot 75 procent van het totaalbudget.

Life ondersteunt projecten die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. De projecten moeten een duidelijke bijdrage leveren aan het EU-beleid: ze ontwikkelen het beleid verder of nemen belemmeringen weg die de uitvoering van beleid in de weg staan.

Welke thema’s omvat Life?

Het programma ondersteunt projecten op het gebied van:

  • Natuur en biodiversiteit, bijvoorbeeld het verbeteren van Natura 2000-gebieden;
  • Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik, zoals pilots en demonstraties van innovatieve milieutechnologieën;
  • Klimaatverandering, denk aan aanpassingen aan het veranderende klimaat (adaptatie) en het terugdringen van broeikasgassen (mitigatie).

Wie kan meedoen aan Life?

Overheidsinstanties, kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties kunnen voorstellen indienen als zij in de EU geregistreerde rechtspersonen zijn.

Aan welke eisen moeten een project voldoen?

De projecten moeten:

  • bijdragen aan EU-doelstellingen;
  • innovatief zijn en zich onderscheiden van eerdere innovaties of projecten;
  • uiteindelijk in meerdere landen toepasbaar zijn.

Het aantal partners verschilt per type project. Eén partij kan ondersteuning van Life aanvragen, maar een project moet wel een internationaal karakter hebben en voor meerdere Europese landen toegevoegde waarde hebben. Dat is gemakkelijker aan te tonen als er partners uit meerdere landen bij het project betrokken zijn.

Meer weten?

Lees hier meer informatie over het Life-programma.