Helpt DNA-mapping om de instroom te beheersen?

Een van de onderdelen van het Life MICA project is een onderzoek naar de onderlinge verwantschap van muskusratten. Daarmee kunnen migratieroutes worden bepaald. In de periode februari 2020 – februari 2021 hebben muskusratbestrijders in Nederland, België en Duitsland staartpunten van dode muskusratten verzameld voor dit onderzoek.

Centraal in het onderzoek staat de muskusratpopulatie in de provincie Friesland. In Friesland en in een zone daaromheen zijn monsters verzameld. Als referentie zijn er ook monsters verzameld in Duitsland (Vechte), Vlaanderen, Rivierenland en Tiengemeten.

Onderzoeksvragen

Er zijn 3 onderzoeksvragen geformuleerd voor het onderzoek:

 1. Zijn brongebieden te herkennen via een verschil in DNA-profiel?
 2. Is er reproductie binnen Friesland?
 3. Is er immigratie vanuit omliggende regio’s?

Brongebieden en Friesland

De resultaten van het DNA onderzoek zijn geplot in bovenstaande grafiek. Iedere kleur representeert een bestrijdingsorganisatie. Rode stippen tussen gele stippen houdt in dat de in Friesland gevangen muskusratten een sterke verwantschap vertonen met de populatie in Zuiderzeeland, en vooral de Noordoostpolder. De 3 vrij gelegen rode stippen aan de rechterzijde vertegenwoordigen de ‘eigen’ Friese populatie.

Herkomst van in Friesland gevangen muskusratten

Drie procent van de bemonsterde muskusratten is afkomstig uit de vermoedelijk ‘eigen’ populatie van Friesland. De verdeling van de herkomst van de overige bemonsterde muskusratten is:

 • 58% Noorderzijlvest
 • 26% WDO Delta
 • 13% Zuiderzeeland

De antwoorden op de vragen

 1. Zijn brongebieden te herkennen via een verschil in DNA-profiel?
  Ja, de gebruikte DNA-methode is goed bruikbaar om de verschillende brongebieden uit elkaar te houden.
 2. Is er reproductie binnen Friesland?
  Ja, er zijn enkele dieren aangetroffen uit de (vermoedelijk) oorspronkelijke muskusratpopulatie in Friesland.
 3. Is er immigratie vanuit omliggende regio’s?
  Ja, behalve uit Noord-Holland zijn er uit alle omliggende gebieden muskusratten aangetroffen.

Hoe verder?

Op basis van de resultaten wordt de vangstintensiteit langs de vermoedelijke instroomlocaties in Friesland opgevoerd door hier een cordon van vangmiddelen te plaatsen. Daarnaast worden in de periode van februari 2022 – februari 2023 van alle in Friesland gevangen muskusratten de staartpunten verzameld voor vervolgonderzoek.