Waterschap RivierenlandWaterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het beheer van het oppervlaktewater in het rivierengebied.
De hoofdtaken zijn:

  • Water management (Beheer en Onderhoud, peilbeheer, waterkwaliteit);
  • Beheer en Onderhoud van waterkeringen;
  • Zuivering van afvalwater;
  • Beheer van muskusratten en beverratten;
  • Beheer en Onderhoud van watergangen.

waterschaprivierenland.nl

Contact
Hans Giskes  – project coördinator  Life MICA
Ruud Kleinman – projectsupport life MICA
Judith van Driel – projectsupport life MICA
lifemica@wsrl.nl

Bezoekadres

De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel


Actief in:

Gebieden:

Onderzoek en Innovatie: