Terugblik op de bijeenkomst DNA-mapping van 28 maart 2019

Op 28 maart 2019 is een bijeenkomst gehouden voor de bestrijders die in het Life MICA project meewerken aan het verzamelen van staartpunten. Aanwezig waren collega’s van Wetterskip Fryslan, de waterschappen Noorderzijlvest, WDO Delta en Zuiderzeeland, Muskusrattenbeheer West en Midden Nederland en Muskusrattenbeheer Rivierenland. De presentaties werden verzorgd door Hugh Jansman en Edgar van der Grift van de Wageningen Universiteit.

Mogelijkheden DNA

In de bijeenkomsten zijn de mogelijkheden die we met DNA hebben getoond. Eerst is een korte terugblik gegeven op de pilotstudie met muskusratten die in 2017 is uitgevoerd. Daarna zijn de resultaten van recent DNA onderzoek aan otters en wolven getoond.

DNA Mapping

DNA mapping brengt de migratieroutes van muskusratten in beeld. Dit wordt gedaan met behulp van DNA-materiaal van gevangen muskusratten. Van iedere muskusrat die in het proefgebied is gevangen wordt een genetisch profiel gemaakt. Dit profiel wordt vergeleken met het profiel van de andere muskusratten. Zo proberen we (sub)populaties in beeld te krijgen.

Proefgebied 2020

In 2020 worden de huidige populaties van Friesland en de grensgebieden in de naburige provincies Flevoland, Overijssel, Drenthe, Groningen en de kop van Noord-Holland geanalyseerd. Op basis hiervan wordt een genetische kaart gemaakt met de ruimtelijke verdeling van de populaties.

Verzamelen en registreren

Per uurhok worden er indien aanwezig 3 muskusratten aangeleverd: adult ram, adult moer en juveniel. Zie verder het uitgereikte protocol. In een filmpje is de werkwijze toegelicht. Naast de gegevens die al standaard bij een vangst vastgelegd worden, is er nog 1 veld toegevoegd: volgnummer van het potje waarin de staartpunt bewaard wordt. Het potje bevat 98% alcohol en moet opgeslagen worden in de vriezer.

Proefgebied 2022

In 2022 wordt het onderzoek voor Friesland herhaald. De dan verkregen genetische profielen worden vergeleken met de genetische kaart. Dat maakt het mogelijk om de herkomst van de dieren te achterhalen en migratieroutes te identificeren.