Terugblik op de eDNA-bijeenkomst van 28 maart 2019

Op 28 maart 2019 is een bijeenkomst gehouden voor de medewerkers die in 2020 op een of andere manier ingezet worden in het eDNA-project. Aanwezig waren collega’s van Wetterskip Fryslan, Muskusrattenbestrijding West en Midden Nederland, waterschap Hollands Noorderkwartier, de Universiteit van Amsterdam en de Unie van Waterschappen.

Verantwoordelijkheden en afspraken

In de eerste presentatie is het project op hoofdlijnen geschetst. Er is gesproken over de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen in het project en de verschillen rollen die medewerkers in het project hebben. Een belangrijke afspraak is dat in een gebied waar monitoring met behulp van eDNA plaatsvindt geen vangmiddelen staan. Aalle vaste vangmiddelen en klemmen zijn dus verwijderd. Bij een positief DNA-signaal worden er pas weer vangmiddelen ingezet, totdat de muskusratten rond de positieve locatie zijn weggevangen.

Proefgebieden 2020

In 2020 wordt gestart in 2 proefgebieden: de Wieringermeer in Noord-Holland en Noordwest-Friesland. Voor beide gebieden zullen routekaarten gemaakt worden waarop de te lopen of varen trajecten worden gemarkeerd die bemonsterd gaan worden.

Bemonsteren

Het bemonsteren gebeurt met een speciaal hiervoor gebouwd apparaat dat automatisch met een ingestelde tussenafstand een kleine hoeveelheid water opzuigt. Het apparaat kan in een boot, een kano, op de quad of lopend gebruikt worden. In de volgende nieuwsbrief wordt het apparaat uitgebreider toegelicht.

Routekaarten maken

In de tweede presentatie is ingegaan op het maken van routekaarten. Het maken van routekaarten is nieuw, maar wel noodzakelijk om de nieuwe manier van monitoren goed vast te leggen. Een routekaart bestaat uit een willekeurig aantal trajecten. De maximale lengte van een traject is 5 km. Maatgevend hiervoor is de inhoud van de monsterfles. Het maken van routekaarten gebeurt in een aantal stappen:

  • Concepttraject bepalen;
  • Traject testen door bestrijder;
  • Commentaar bestrijder verwerken;
  • Traject vaststellen.

De trajecten worden in een GIS-systeem vastgelegd zodat ze altijd op te roepen zijn en de historie van monstername toegevoegd kan worden. De gegevens uit het GIS en van de monstername zullen in de toekomst opgenomen worden in de app die de bestrijders gebruiken.